Husets historie

Søby-Røgind-Vinkel Forsamlingshus

Historie

Hvordan fik vi forsamlingshus i Nr. Søby?

Historien om Søby-Røgind-Vinkel Forsamlingshus, begynder egentlig tilbage, hvor der var forsamlingshus i Røgind og i Vinkel, men disse huse var ikke rigtig tidssvarende, og der blev snakket om flere muligheder, og et af dem var at man kunne bygge et nyt og større hus, til erstatning for de 2 mindre huse.

Der blev nedsat en komite, som skulle arbejde videre, med at finde en løsning. Komiteen bestod blandt andre af fabrikant Jens M. Hansen, smedemester Aage Nielsen, købmand Carl Støy.

Komiteen indbød til møde i Røgind Forsamlingshus under mottoet: Skal vi bygge?

Til mødet var der mødt ca. 80 interesserede op, og mødet fik et sagligt forløb.

Udvalgets formand Jens M. Hansen bød velkommen, og efter at Niels Vester var valgt til dirigent, og lærer Kjærgaard til skriftfører, redegjorde bogholder Arne Christensen for byggeplaner og de økonomiske forhold.

Det nye forsamlingshus var anslået til at koste 120.000 kr.

Der var tegnet 15.870 kr. i frivillige bidrag og 4.225 kr. i aktier (97 aktionærer).

Man havde tilsagn om lån på 50.000 kr. og dertil kom, at man regnede med, at tømrer- og støbearbejde kunne udføres af frivillig arbejdskraft.

Derefter var der livlig diskussion om sagen, og nogen modstand, især fra Røgind, men også Vinkelboerne var betænkelige, med bl.a. et indspil som "Det vil skabe splittelse, at vore børn går til Højslev Kirkeby, og vi til Nr. Søby. Jeg foreslår at vi står sammen om det gamle forsamlingshus.".

Byggeplanerne kom til afstemning og det viste sig, at der var flertal for at bygge. 54 stemte ja, 10 stemte nej og 6 stemmesedler var blanke.

Komiteen arbejdede videre med projektet og halvandet år senere, var komiteen nået så langt, at byggeriet kunne gå i gang.

Der blev opført et hus på 22 gange 22 meter i gule mursten.

Indretningen blev praktik og tidssvarende, med en stor 21 meter lang festsal med scene, to mindre sale, to køkkener med anrettestue, stor rummelig entre og tidssvarende toiletforhold. Nedenunder er der kælder, viktualierum, hobbyrum m.m…

Allerede en mdr. efter byggestarten kunne man holde rejsegilde.

Dette skyldes de 30-40 frivilliges store arbejdsindsats vedrørende jordarbejde, planering, udgravning og des lige. En gravko var endda stillet til rådighed fra Højslev Teglværk. Traktorer og gummivogne var også udlånt af de lokale landmænd.

 

Den 21. december 1957 samledes ca. 400 beboere i det nye forsamlingshus til en festlig indvielse. Her blev forsamlingshuset "døbt" af provst Boserup, Kobberup.

Nye tider!

I 2008 skete der en drastisk ændring i driften af forsamlingshuset.

Elly Støy, som indtil 2008 havde stået for udlejning af huset, samtidig med at hun udlejede service til festerne, besluttede sig for at stoppe.

Bestyrelsen havde været klar over at den dag ville komme, og det havde været drøftet, hvad der skulle ske efter den dag.

Det var ikke muligt at finde en person, som kunne fortsætte den store opgave, som Elly Støy havde løst for forsamlingshuset, så der måtte tænkes alternativt.

Det blev drøftet, om der var en berettigelse for forsamlingshuset i fremtiden, eller om tiden var kommet til en nedlæggelse, men bestyrelsen kom frem til at der skulle findes en løsning da der jo trods alt stadig blev holdt mange arrangementer, og der stadig var en stor medlemsskare som bakkede op omkring huset.

Den eneste mulighed bestyrelsen på daværende tidspunkt kunne se, var at leje køkken ud til en vært, som imod at skulle levere alt mad til husets arrangementer, skulle stå for udlejning og rengøring af huset.

Huset blev istandsat og malet, og der blev opført en rygeudestue, alt sammen med en fantastisk stor indsats af frivillig arbejdskraft. Køkken blev godkendt af Levnedsmiddelstyrelsen, og så var forsamlingshuset klar til nye tider.

Pr. 1. april 2008, blev der indgået en aftale med firmaet Spændende Mad, om at de skulle udleje huset, imod at de lejede køkken og leverede alt mad, til arrangementer i forsamlingshuset.

Pr. 1. februar 2014, blev der indgået en lignende aftale med et nyt firma, TJ Catering.

Bestyrelsen håber at forsamlingshusets fremtid er sikret mange år frem i tiden, ikke mindst i respekt for de mange frivillige timer, der igennem alle årene er brugt i huset, og for den store medlemsskare der har, og forhåbentlig også i fremtiden, vil støtte op omkring huset.